Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

V zmysle § 4 zákona č. 329/2008 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že

obec Vlača dosiahla v roku 2021

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 51,06 %.

            V zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2022 je určená 15 € za tonu.