Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V zmysle § 4 zákona č. 329/2008 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že

obec Vlača dosiahla v roku 2020

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 18,09 %.

            V zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2021 je určená 30 € za tonu.

                 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019 bola 26,01 %
čo predstavuje v porovnaní s rokom 2020 pokles o 7,92 %. 


Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a snažia sa separovať čo najviac zložiek zmesového komunálneho odpadu.  Zvýšenie separácie  a zároveň zníženie zmesového komunálne odpadu (KUKA) má  pozitívny vplyv na úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá ovplyvňuje výšku zákonného poplatku  na skládke odpadov, resp. aj výšku poplatku za komunálny odpad v obci.