SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Osobnosti vo Vlači

Najvýznamnejšou osobnosťou obce Vlača je RNDr. Ladislav ANDREJ, PhD.

Vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe, odbor jadrová fyzika, ktorú ukončil v roku 1972. V rokoch 1974-1978 pôsobil na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na katedre biofyziky a jadrovej fyziky. Medzitým dosiahol v roku 1975 na Karlovej univerzite v Prahe titul RNDr. V rokoch 1978-80 študoval na Kjótskej univerzite v Japonsku u profesora Kazuhisu Tomita. Po návrate do Košíc zotrval ešte rok na pôvodnej katedre. V roku 1981 sa vrátil do Prahy, kde do roku 1982 pracoval vo výpočtovom stredisku OSAN. V rokoch 1983-88 pôsobil  na Oddelení pre základný výskum vo fyzike a biológii  ako vedecký pracovník a prekladateľ slobodných kópií. Medzitým v roku 1987 na Karlovej univerzite obhajuje titul CSc v odbore teoretická fyzika a biológia. Jeho práca bola prvou tohto druhu s aplikáciou teórie chaosu v biológii a v medicíne v bývalom Československu .Na  japonskej univerzite v Osake absolvuje kurz japonského jazyka so záverečnou skúškou. V roku 1989 nastupuje do Akadémie vied českej republiky v Prahe, kde pracoval v sekcii neurónových sieti v Ústave informatiky. V súčasnosti  žije ako aktívny dôchodca v Prahe.

 

Ďalším veľmi známym rodákom z obce Vlača je rímskokatolícky kňaz  o.ThDr. Ján Andrej, PhD., syn rodičov Juraja Andreja a Zuzany rod. Hermanovskej. Cyrilometodejskú bohosloveckú fakultu v Bratislave absolvoval v rokoch 1969-1974. Kňazskú vysviacku prijal dňa 8.6.1974 v Bratislave. Primičnú svätú omšu slúžil v Hanušovciach n. Topľou dňa 16.6.1974. Kaplánom bol v Bardejove, neskôr, ako správca farnosti pôsobil v Ľubotíne a v Žbinciach. Ako farár pôsobil vo farnostiach Sobrance, Bystré a Giraltovce. Po dosiahnutí dôchodkového veku v roku 2012 ako výpomocný duchovný odchádza na misie do farnosti Milín okres Příbram v Čechách. Medzi tým, v roku 1999, po štúdiách na Pápežskej akadémii v Krakove dosiahol titul doktor histórie cirkvi- ThDr. V roku 2004 na Katolíckej univerzite v Ružomberku nadobudol titul PhD. Otec Ján je známy aj svojím záujmom o históriu celkové o písanie. Publikoval okrem iného aj tieto známe tituly: Dejiny farnosti Sobrance, Krakov 1997, Dejiny Košického biskupstva latinského obradu v rokoch 1918-1939, Prešov 1999 a známe sú aj jeho tri častí duchovných úvah  pod názvom Pane, tvoje slovo... Pre obec Vlača je však veľmi cenná publikácia pod názvom VLAČA 1349-1999. V nej prvýkrát spracoval udalostí, ktoré sa udiali v dejinách obce Vlača. Venoval ju všetkým vlačianským  domácnostiam pri príležitosti 650 výročia prvej písomnej zmienky o obci Vlača a jeho 25. výročia kňazskej vysviacky. Značná časť z tejto publikácie je použitá aj v tomto prehľade doterajších dejín a v novej Kronike obce Vlača, II. zväzok.

Druhým rímskokatolickým kňazom pochádzajúcim z Vlače je o. Jozef Hermanovský. Narodil sa 25.3.1968 v Prešove, rodičom Jurajovi Hermanovskému  a Márii rod. Ivanovej. Cyrilometodejskú bohosloveckú fakultu v Bratislave navštevoval v rokoch 1987-1990. Od roku 1990 pokračoval na tej istej fakulte, ale na Teológickom inštitúte v Spišskej Kapitule a to do roku 1992. Na kňaza bol vysvätený dňa 13.6.1992. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1992-94 v Michalovciach. Ako farár pôsobil vo farnostiach Čerhov, Strážske a v súčastnosti je farárom v obci Ptičie okr. Humenné od 1.7.2013.

Prvým gréckokatolickým kňazom pochádzajúcim z Vlače je o. Jozef Gača. Narodil sa 17.1.1966 v Prešove. Jeho rodičia sú Michal Gača a Mária rod. Hermanovská. V roku 1992 sa prihlásil na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu v Prešove, kde bo prijatý a študoval do roku 1997. Na kňaza bol vysvätený 16.6.1997 a primičnú liturgiu slúžil vo Vlači 22.6.1997. Jeho doterajšie pôsobiská: Šumiac okr. Brezno, Stročín a excurendo Hrabovčík v rokoch 1999-2004. V rokoch 2004-2006 spravoval farnosť Hrabovčík a v roku 2006 odišiel do Kňazského seminára v Prešove, kde do roku 2016 pôsobil ako prefekt a od roku 2016 do roku 2020 zastaval funkciu vicerektora. V súčasnosti je duchovným správcom Gréckokatolíckej charity v Prešove.

Zatiaľ jedinou rehoľnou sestrou vo Vlači je Helena Vasiľová. Narodila sa 14.12.1953.  Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Konštantínova v Prešove v roku 1972, hneď 15.júna 1972, vstupuje do kláštora Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie v Báči pri Šamoríne, okres Dunajská Streda. 30.6. 1972 bola oblečená do rehoľného rúcha v kláštore Bíla Voda u Javorníka na severe Moravy a prijala rehoľné meno Mária Terézia. Po jednom mesiaci odchádza do Horního Maxova v Jízerských horách. Tam pracovala do roku 1995 a diaľkovo začala študovať v Prahe vychovávateľstvo a telesnú výchovu. V roku 1991 sa s hendikepovanými chlapcami zúčastnila celosvetových špeciálnych športových hier v americkom štáte  Minnesota, v meste Minneapolis. Chlapci tam obsadili tretie miesto v stolnom tenise. No v pamäti jej navždy ostane slávnostný nástup, kedy ich osobne pozdravila Jacqueline Kennedyová –Onassisová, bývala Prvá dáma Spojených štátov. Bolo to pravdepodobne preto, lebo sestra Terézia bola ako jediná oblečená v bielom mníšskom rúchu. Po rozdelení Československa získala obidve štátne občianstva. Od roku 1995 už pracovala na Slovensku ako predstavená v Považskej Bystrici. Po troch rokoch sa vrátila naspäť do Maxova. Organizovala zbierky na opravu kostolov po celom regióne Jízerské hory. 1:XI.2001 bola ustanovená predstavenou českej provincie Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa v roku 2003 premenoval na Congregatio Jesu- CJ. V súčasnosti žije už ako dôchodkyňa v rehoľnom dome v obci Štěkeň na juhu Čiech. Vo svojom aktívnom mníšskom živote navštívila tieto krajiny: USA, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Švédsko, Taliansko Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Juhoslávia, Brazília, Rodézia a Ukrajina.

Občania Vlače sú hrdí na ich rodáčku a ona navštevuje našu obec asi štyrikrát do roka.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vlača je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • Ut: 7.00 hod.- 15.00 hod.
  • St: 7.00 hod. - 16.00 hod
  • Št: Nestránkový deň
  • Pi: 7.00 hod. - 12.00 hod.